เลือดออกจากหู เป็นภาวะที่พบได้ไม่บ่อย ส่วนใหญ่มักพบร่วมกับเลือดออกผิดปกติในอวัยวะส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย

สาเหตุของเลือดออกจากหู  เกิดจาก
1. สาเหตุเฉพาะที่  เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุด ได้แก่
–  การบาดเจ็บ (trauma) จากการแคะหู เขี่ยหู แกะเกาบริเวณหู การกระทบกระแทกบริเวณใบหู โครงสร้างรอบๆใบหู ช่องหูชั้นนอก เยื่อบุแก้วหู ศีรษะ (เช่น กระดูก Temporal หัก)
–  การบาดเจ็บของหูชั้นกลาง จากการเปลี่ยนแปลงของความดันบรรยากาศ (อาจมีเลือดออกในหูชั้นกลาง และมีเยื่อบุแก้วหูฉีกขาด)
–  การบาดเจ็บของหูชั้นนอก ขณะมีการเปลี่ยนแปลงของความดันบรรยากาศ (เช่น ใส่ที่อุดหู หรือมีขี้หูอุดตันจะทำให้เกิดความดันเป็นลบในช่องหูชั้นนอก เกิดการฉีกขาดของเส้นเลือดในหูชั้นนอกได้)
–  โรคติดเชื้อของช่องหูชั้นนอก หรือหูชั้นกลางอักเสบ บางครั้งการอักเสบทำให้เกิดเนื้อเยื่อจากการอักเสบ (granulation tissue หรือ inflammatory aural polyp) ซึ่งมีสีแดง เนื่องจากมีเลือดมาเลี้ยงมาก, โรคติดเชื้อของเยื่อบุแก้วหู (เยื่อบุแก้วหูอักเสบ)
–  สิ่งแปลกปลอมในช่องหู
–  เนื้องอกของใบหู, ช่องหูชั้นนอก หรือหูชั้นกลาง
–  อาจมีพยาธิสภาพที่อวัยวะอื่น ๆ ทำให้เลือดออก แล้วเลือดอาจไหลเข้ามาในบริเวณหู หรือช่องหูทำให้เข้าใจผิดว่าเลือดออกจากหู ได้

2. สาเหตุเกิดจากโรคบางชนิดที่ทำให้กลไกในการห้ามเลือดผิดปกติ ได้แก่
2.1) ความผิดปกติของเกร็ดเลือด (platelet disorder) สาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุด คือมีจำนวนเกร็ดเลือดต่ำ (thrombocytopenia) ส่วนการที่เกร็ดเลือดทำหน้าที่ผิดปกติ (platelet dysfunction) นั้นพบได้น้อย สาเหตุของจำนวนเกร็ดเลือดต่ำ
– โรคเกร็ดเลือดต่ำโดยไม่มีสาเหตุ ( idiopathic thrombocytopenic purpura หรือ ITP)
– โรคไขกระดูกฝ่อ (aplastic anemia)
– โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
– โรค Histiocytosis-X
2.2) ความผิดปกติของหลอดเลือด ความผิดปกตินี้พบได้ไม่บ่อยนัก ได้แก่ โรค Henöch Schönlein purpura
2.3) ความผิดปกติของปัจจัยการกลายเป็นลิ่มของเลือด ส่วนใหญ่เป็นมาแต่กำเนิด และมักมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่พบได้บ่อย ได้แก่ โรคฮีโมฟีเลีย