ปัญหาหนึ่งของผู้สูงวัยและอาจถือเป็นปัญหาของคนรอบข้างด้วยเหมือนกัน คือ การที่ผู้สูงวัยมีความสามารถในการรับเสียงแย่ลง หรือพูดง่ายๆ ก็คือ หูตึงนั่นเอง และเนื่องจากเป็นภาวะที่ค่อยเป็นค่อยไป ทำให้ในบางครั้ง ผู้สูงวัยหรือคนรอบข้างอาจมีปัญหาอื่นแทรกซ้อนได้ จากการที่ต้องตะโกนสื่อสารกันเป็นเวลานาน เช่น เสียงแหบ ไอเรื้อรัง เป็นต้น

ภาวะหูตึง หมายความถึงภาวะที่ความสามารถในการรับเสียงแย่ลง มีการให้ระดับความรุนแรงของการเสียการได้ยิน ดังตาราง

 

ระดับการได้ยิน

ระดับความพิการ

ความสามารถในการเข้าใจคำพูด

0-25     dB ปกติ ไม่ลำบากในการรับฟังคำพูด
26-40   dB หูตึงน้อย ไม่ได้ยินเสียงกระซิบ
41-55   dB หูตึงปานกลาง ไม่ได้ยินเสียงพูดปกติ
56-70   dB หูตึงมาก ไม่ได้ยินเสียงพูดที่ดังมาก
71-90   dB หูตึงรุนแรง ได้ยินไม่ชัดแม้ต้องตะโกน
>90      dB หูหนวก ตะโกน หรือใช้เครื่องขยายเสียงก็ไม่ได้ยิน

การที่คนเราสามารถรับเสียง อาศัยกลไก 2 ส่วน คือ

1.      ส่วนนำเสียงและขยายเสียง  ได้แก่ หูชั้นนอกและหูชั้นกลาง คลื่นเสียงจากภายนอกผ่านเข้าไปในช่องหูจะไปกระทบแก้วหู และมีการส่งต่อและขยายเสียงไปยังส่วนของหูชั้นในต่อไป ถ้ามีความผิดปกติเกิดขึ้น จะทำให้เกิดภาวะหูตึงได้

2.      ส่วนประสาทรับเสียง ได้แก่ส่วนของหูชั้นในไปจนถึงสมอง ซึ่งเป็นส่วนที่เรารับรู้และเข้าใจเสียงต่างๆ ความผิดปกติบริเวณนี้ ส่วนใหญ่ทำให้เกิดภาวะหูตึง หูหนวกถาวร และบางโรคทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้

โรคที่ทำให้เกิดภาวะเสียการได้ยินจึงมีสาเหตุได้ทั้งจากส่วนนำเสียง  ขยายเสียง และส่วนประสาทรับเสียงด้วย  แต่กล่าวโดยทั่วไป หากพูดถึงภาวะหูตึง ก็จะหมายความถึงการเสียการได้ยินจากประสาทรับเสียง

ซึ่งสาเหตุของภาวะหูตึงนี้อาจจะมีได้จากหลายสาเหตุ

1. จากการเสื่อมตามวัย ตามเงื่อนไขพันธุกรรมของแต่ละบุคคล ดังนั้นแต่ละคนอาจจะหูตึงเร็วช้าต่างกันได้

2. หูพิการแต่กำเนิด เกิดจากพันธุกรรม  พัฒนาการผิดปกติ หรือการเป็นโรคระหว่างตั้งครรภ์ของมารดาเอง เช่น โรคหัดเยอรมัน

3. จากโรคประจำตัวที่มีอยู่ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ซึ่งจะมีผลทำให้เกิดการเสื่อมของหูชั้นในเร็วมากขึ้น

4. จากการใช้ยา เนื่องจากมียาบางกลุ่มที่อาจมีผลเสียต่อหูชั้นในของผู้ป่วยบางรายได้ เช่น ยาปฏิชีวนะกลุ่มอะมิโนไกลโคไซด์  ยาขับปัสสาวะที่ใช้รักษาความดันโลหิตสูง  ยาแอสไพริน เป็นต้น

5. หูตึงจากภาวะเสียงดัง เกิดจากการสัมผัสเสียงที่ดังเกินไปเป็นเวลานานเกินไป ในทางปฏิบัติเราสามารถสังเกตได้ง่าย ๆ ว่าคนรอบข้างท่านมีปัญหาการได้ยินหรือไม่  และถ้ามี   มีระดับความรุนแรงขนาดไหน